ATOM FİZİĞİ ÇÖZÜMLÜ TEST

12. sınıflar ve yks fizik dersi. Atom teorileri, atomların uyarılması ve uyarılma enerjilerinin hesaplanması, atomaltı parçacıklar ile ilgili çözümlü sorular.Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi eski Yunanlılara göre 4 temel elementten biri değildir?

A) Hava

B) Toprak

C) Su

D) Bitki

E) Ateş


Soru – 2 

Tüm varlıkların bir "öz" den oluşmuş olduğu fikri aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

A) Anaxagoras

B) Empedokles

C) Thales

D) Aristo

E) Democritus


Soru – 3 

Aşağıdakilerden hangisi Dalton Atom Modeline ait değildir?

A) Atomlar içi dolu sert küre yapısındadır.

B) Atomlar parçalanamaz ve bölünemez.

C) Farklı element atomları belirli tamsayı oranlarında birleşerek bileşikleri oluştururlar.

D) Atomların üzerinde bulunan kancalar bileşik oluşturan atomların birbirine tutunmasını sağlar.

E) Atomlar pozitif yüklü madde ile tam doludur


Soru – 4 

Aşağıdakilerden hangisi Rutherford Atom Modeline ait değildir?

A) Atomlarda çekirdek denilen bir yapı vardır.

B) Elektronlar normal enerji seviyelerinde kararlı yapıda olup enerji yaymazlar.

C) Atom kütlesinin büyük bir kısmı çekirdekte toplanmıştır.

D) Atomun büyük bölümü boşluklu yapıdadır ve bu boşluklara elektronlar yerleşmiştir.

E) Atomlar pozitif yüklü çekirdek ile negatif yüklü elektronlardan oluşmuştur.


Soru – 5 

Aşağıdakilerden hangisi atomların uyarılma yollarından biri değildir?

A) Elektron ile uyarma

B) Isıtma ile uyarma

C) Foton ile uyarma

D) Atomların çarpıştırılması

E) Hareket enerjisi ile uyarma


Soru – 6 

n = 3 seviyesine uyarılmış bir atomun elektronu n = 2 seviyesine düşüyorsa bu elektronun yaydığı ışımaya ne ad verilir?


A) İkincil enerji

B) Balmer serisi

C) Mor ötesi

D) Kızılötesi

E) Alfa ışını


Soru – 7 

Bir atomun yörüngesinde bulunan e1, e2, e3 elektronlarından e1 elektronu 5. Enerji düzeyinde, e2 elektronu 2. Enerji düzeyinde, e3 elektronu 4. Enerji düzeyinde bulunmaktadır.

Bu elektronların üçü de n = 1 enerji seviyesine gelirken yaptıkları ışımalar sırayla c1, c2 ve c3  oluyor.

Bu ışımaların dalga boyları λ1, λ2, λ3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) λ1 > λ2 > λ3

B) λ1 = λ2 = λ3

C) λ1 < λ3 < λ2

D) λ1 < λ2 < λ3

E) λ1 > λ3 > λ2


Soru – 8 

Atomların temel haldeki bir elektronlarının sahip olduğu enerjiye ne ad verilir?

A) Temel enerji

B) İyonlaşma enerjisi

C) Uyarılma enerjisi

D) Bağlanma enerjisi

E) Işıma enerjisi


Soru – 9 

Bir atomda 2. Enerji düzeyinde yer alan bir elektronun bulunduğu yörüngedeki bağlanma enerjisi -7,6 eV, 5. Enerji düzeyinde bulunan uyarılmamış bir elektronun bağlanma enerjisi ise -1,2 eV dur.

Buna göre bu atomda 2. Enerji düzeyindeki bir elektronu 5. Enerji düzeyine taşımak için verilmesi gereken enerji kaç eV’dur?

A) 6,4

B) 8,8

C) 12,4

D) 17,6

E) 19,2


Soru – 10 

Bir X atomunda temel halde bulunan bir elektronun bağlanma enerjisi – 24,5 eV, n = 2 enerji seviyesindeki bağlanma enerjisi – 12, 2 eV, n = 3 enerji seviyesindeki bağlanma enerjisi – 8,4 eV dur.

Bu atom 18,2 eV enerjiye sahip bir elektron ile bombardıman ediliyor.

Elektron temel haldeki elektronu n = 3. Seviyeye çıkararak atomu terkediyor.

Buna göre temel haldeki elektronu uyaran elektronun atomdan çıkış enerjisi kaç eV dir?

A) 0

B) 2,1

C) 3,8

D) 12,3

E) 15


Soru – 11 

Atomaltı parçacıklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Temel parçacıklar hadronlar ve leptonlardır.

B) Baryonların kütleleri proton kütlesine eşit veya daha büyüktür.

C) Kaon bir mezon parçacığıdır.

D) Nötron parçacığı mezon grubundadır.

E) 6 adet lepton vardır.


Soru – 12 

Aşağıdakilerden hangisi lepton ailesine ait değildir?

A) Pion

B) µ - nötrino

C) Müon

D) Tau

E) e – nötrino


Soru – 13 

I. Birbirlerine güçlü biçimde bağlanmış kuark parçalarının oluşturduğu yapıya hadron adı verilir.

II. Üçlü kuark gruplarına mezon adı verilir.

III. Mezonlar bir kuark ve bir antikuarktan oluşurlar

IV. Proton bir hadron parçacığıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve IV

B) II ve III

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IVSoru – 14 

Aşağıdakilerden hangisi bing bang teorisini desteklemez?

A) Kozmik mikrodalga arkaplan radyasyonu

B) Evrenin bir başlangıcı olduğunun kesinleşmesi

C) Kara deliğin varlığı

D) Evrendeki hidrojen ve helyum oranı

E) Gök adalarının tayflarındaki tayf çizgilerinin kırmızıya doğru kayması


Atom Fiziği Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

20/02/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI