ATOM FİZİĞİ TEST ÇÖZÜMLERİ

12. sınıflar ve yks fizik dersi. Atomların ısı, foton, elektron ve çarpıştırma ile uyarılması. Uyarılan elektronların enerjisi ve atom altı parçacıklar ile ilgili testin çözümleri.


Çözüm – 1 

Eski yunan bilginlerinden Empedokles’a göre tüm maddeler hava, ateş, su ve topraktan meydana gelmişti. Bu düşünce 1800’lü yıllara kadar yaygın bir kabul görmüştür.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 2 

Tüm varlıkların bir öz den oluştuğu fikri eski Yunanlı Thales’a aittir.

Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 3 

Dalton atom modeline göre;

**Bütün maddeler atomlardan oluşmuştur.

**Atomlar içi dolu sert kürelerdir.

**Atomlar bölünemez, parçalanamaz ve yeniden oluşturulamaz.

**Bir elementin bütün atomları yapı, şekil ve büyüklük olarak birbirinin aynısıdır. Farklı element atomları diğer elementin atomlarından farklıdır.

**farklı elementlerin atomları bileşik oluştururken birbirleri ile belirli bir tam sayı oranında birleşir.

**Atomlar üzerinde kancalar bulunur, atomlar bileşik oluştururken bu kancalar birbirine bağlanır ve molekül meydana gelir.

**Elementler kimyasal tepkimelere belirli kütle oranlarında katılırlar.

Dalton atomun tek parçadan ibaret olduğunu ileri sürmüştür. Atomun pozitif madde ile tam dolu olduğu teorisi Thomson Atom Modeline aittir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 4 

Rutherford Atom Teorisi;

**Atomlarda çekirdek denilen bir yapı bulunur

**Bir atom çekirdek ve onun etrafında dolanan elektronlardan meydana gelmiştir.

**Çekirdek pozitif yüklü, elektronlar negatif yüklüdür.

**Elektronlar durgun halde değildir, hareket halindedir.

**Atomun çevresi boşluklu yapıdadır. Elektronlar bu boşluklarda çekirdek çevresinde hareket ederler.


Rutherford atom teorisinin eksikliği elektronların yerini tam olarak belirleyememesi ve elektronun nasıl yörüngede kalabildiğini açıklayamamasıdır.

Atomların çekirdek çevresinde belirli enerji seviyelerinde ışıma yaymadan hareket ettiklerini Niels Bohr ileri sürmüştür. Niels Bohr’a göre bir enerji seviyesindeki elektronlar kararlı yapıda idi ve ışıma yapmıyordu.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

Bir atomun uyarılması demek bir enerji seviyesindeki elektronunun daha üst bir enerji seviyesine çıkarılması demektir.

Örneğin 2. Enerji düzeyindeki bir elektronu 3. Enerji düzeyine geçen bir atom uyarılmış haldedir.

Atomların uyarılma yöntemleri; elektron, foton, ısıtma, çarpıştırmadır.

Hareket enerjisi ile uyarma yöntemi atomların uyarılması için bir yöntem değildir. Her ne kadar çarpıştırma da hareket enerjisinden kaynaklansa da atomlar çarpıştırılmadan sadece hareket etmekle uyarılamazlar.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

Bir atomun elektronu üst üst enerji düzeylerinden n = 1, 2, 3 enerji seviyelerine inerken ışımalar yayarlar. Bu ışımalar birbirinden farklıdır. Atomların n =1 seviyesine inerken yaydıkları ışımaya Lyman serisi (mor ötesi), n = 2 seviyesine inerken yaydıkları ışımaya Balmer serisi (görünür bölge), n = 3 seviyesine inerken yaydıkları ışımaya Paschen serisi (kızılötesi) adı verilir.

İkincil enerji ve alfa ışını bu adlandırmalarda kullanılmaz.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

En yüksek enerji seviyesinde bulunan elektronun enerjisi en büyüktür. 

Enerji büyüklüğü ile dalga boyu arasında ters orantı vardır.

Enerji seviyesi en büyük olan e1 elektronunun yayacağı enerji en büyük olacaktır. Bu elektronun enerjisinin dalga boyu en küçük olacaktır.

Enerji seviyesi en küçük olan e2 elektronunun yayacağı enerji en küçük, ışımasının dalga boyu en büyük olacaktır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

Bir atomun temel halde bulunan bir elektronunun sahip olduğu enerjiye bağlanma enerjisi adı verilir.

İyonlaşma enerjisi temel haldeki bir elektronu yörüngesinden ayırmak için verilmesi gereken minimum enerjidir.

Elektronun bulunduğu enerji düzeyinden daha üstteki enerji seviyelerinden birisine çıkarılmasına uyarılma denir. Uyarılma enerjisi en az 2 enerji düzeyi arasındaki bağlanma enerjileri arasındaki fark kadar olmalıdır.

Uyarılmış bir elektronun alt enerji seviyelerine geçerken yaydığı enerjiye foton (ışıma enerjisi) adı verilir.

 Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 9 

Atomların her bir enerji seviyelerinde bulunan elektronların sahip oldukları temel bir enerji vardır. Bu enerjiye bağlanma enerjisi adı verilir. Her enerji seviyesinde bağlanma enerjisi farklıdır. Bir elektronu bulunduğu yerden daha üst enerji seviyelerine çıkarmak için bu iki enerji seviyeleri arasındaki fark kadar enerji vermek gerekir.

Soruda bahsedilen atomu 2. Enerji düzeyinden 5. Enerji düzeyine taşımak için;

-1,2 – ( - 7,6) = 6,4 eV enerji verilmesi gerekir.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 10 

Temel halde bulunan elektron başka bir elektron ile bombardıman edilirse, uyarıcı elektron enerjisini temel haldeki elektrona aktarırsa bu elektron aktarılan enerji kadar üst enerji seviyelerine çıkabilir.

X atomunda temel haldeki elektronu 3. Enerji seviyesine çıkarmak için gereken enerji;

E = - 8,4 – ( - 24,5) = 16,1 eV dur.

Temel haldeki elektronu bombardıman eden uyarıcı elektron bu elektronu 3. Seviyeye taşıdığından enerjisinin 16,1 eV lik kısmını kaybetmiştir. Atomu terk ediş enerjisi 18,2 – 16,1 = 2,1 eV dur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 11 

Alan parçacıkları dışında tüm parçacıklar leptonlar ve hadronlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Hadronlar, mezonlar ve baryonlar olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Baryonların kütleleri bir proton kütlesine eşit veya daha büyüktür. 

Kaon parçacığı mezon ailesindendir.

Nötron parçacığı baryon grubundadır.

Bilinen leptonların sayısı 6’dır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 12 

Bilinen lepton parçacıklarının sayısı 6’dır. Bu parçacıklar; elektron, e – nötrino, µ - nötrino, τ – nötrino, müon ve tau dur.

Pion bir mezon parçacığıdır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 13 

Kuark parçacıkları birbirleri ile ikili ve üçlü gruplar oluşturarak hadronları meydana getirir. İkili kuark gruplarına mezon, üçlü kuark gruplarına baryon adı verilir.

Proton bir baryon parçacığıdır, bir baryon üç kuarktan meydana geldiğine göre proton üç kuark parçacığından oluşmuş bir hadrondur. (Mezonlar ve baryonlar hadronun alt sınıfıdır)

I ve IV doğru, II yanlıştır.

Mezonlar bir kuark ile bir antikuarktan oluşmuştur, III. İfade doğrudur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14 

Kozmik mikrodalga arkaplan radyasyonu şu şekilde açıklanır.

Büyük bir patlamanın mutlaka bir kalıntısı olmalıdır. 1965 yılında Bell telefon laboratuvarında tesadüfen ıslık sesine benzer bir ses keşfedilmiştir. Daha sonra bu sesin büyük patlamanın bir fosili olduğu keşfedilmiştir. Daha sonra uzaya gönderilen uydular bu ışınımı tespit ederek haritasını çıkarmıştır.

Bu olay büyük patlama nedeniyle meydana gelen bir kalıntının mevcut olduğunu göstermektedir ve bing bang teorisinin en önemli delillerinden biridir.

Evrendeki hidrojen ve helyum oranı evrenin başlangıcından bu yana olması gereken değerdedir. Eğer evren sonsuzdan beri var olsaydı hidrojen atomunun tamamının helyuma dönüşmüş olması gerekirdi.

Hubble yasası 1929 yılında Edwin Hubble tarafından ortaya konmuştur. Bu yasaya göre bir gökadanın tayf çizgilerindeki kırmızıya kayma oranı bizimle gökada arasındaki mesafe ile doğru orantılıdır. Yani gökcisimleri genişleyen evrende sürekli ileri doğru hareket ederken belli matematiksel kurallarla hareket etmektedir. Bu bağıntılardan yararlanarak bir galaksinin 1 milyar yıl önce nerede olduğu ve 1 milyar yıl sonra nerede olacağı belirlenebilir.Kara deliğin varlığı bir varsayımdır, gözlemsel olarak veya matematiksel olarak ispat edilememektedir. Sadece bir teori olarak ileri sürülmüştür. Ayrıca bing bang teorisi kara deliğin varlığına dayanmamaktadır.

Doğru cevap C seçeneği.


Atom Fiziği Test Soruları


SANATSAL BİLGİ

20/02/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI