ELEKTRİK ENERJİSİ TEST II ÇÖZÜMLERİ

Elektrik devrelerinde direnç ve alıcılarda harcanan elektriksel enerjinin hesaplanması. Elektrik enerjisinin fatura tutarının hesaplanması konuları ile ilgili test-2 nin çözümleri.Çözüm – 1 

Lambalar üzerinde 5 dakikada harcanan enerji 54 kJ ise bir lamba üzerinde harcanan enerji,

54 = 18 kJ olur.
3
18 kJ = 18000 J

5 dakika = 300 saniyedir.

E = P.t

18000 = P.300

P = 60 W

P = V2
R
60 = 14400
R
R = 14400
60
R = 240 Ω

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

Her lambanın üzerinden geçen akım 2,5 A ise her bir lambanın gücü,

P = V.I ile bulunabilir.

P = 210.2,5 = 525 Watt

Elektrik devrelerinde harcanan enerji güç ile zamanın çarpımından bulunur. Güç birimi olarak watt, zaman birimi olarak saniye alınır.

Devredeki 1 lambadan 1 saatte harcanan enerji,

1 saat = 60 dakika = 3600 saniyedir.

525.3600 = 1890000 joule. Bunu kiloya çevirisek,

1890000 j = 1890 kJ olur.

3 lambanın toplam harcadığı elektrik enerjisi,

1890.3 = 5670 kJ

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

L1 lambasının direnci 120 ohm, L2 lambasının direnci 180 ohm ise bu iki lamba seri bağlı olduğundan eşdeğer dirençleri,

R = R1 + R2 = 300 Ω olur.

Devreden çekilen akım,

I = V
R
I = 90
300
I = 0,3 A olur.

L1 lambasının gücü,

P = I2.R

PL1 = 0,09.120 

PL1 = 10,8 W


L2 lambasının gücü,

PL2 = 0,09.180

PL2 = 16,2

İki lambanın toplam gücü,

PT = 16,2 + 10,8 = 27 W olur.

1 saat = 3600 saniyedir. 3600 saniyede harcanan enerji,

E = 27 . 3600 = 97200 J

E = 97,2 kJ


Lambaların toplam gücü,

PT = V2
R
PT = 902
300
Bağıntısıyla da bulunabilir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

İç direnci 50 Ω olan çamaşır makinesi devreden,

I = 220  = 4,4 A akım çeker.
50
Bu makinenin gücü,

P = V.I 

P = 220 . 4,4 = 968 watt

Bu makinenin 1 saniyede harcadığı enerji 968.1 = 968 watt.saniye = 968 joule’dür.

Makinenin 1 saatte harcadığı enerji: 968.1 saat = 968 watt.saat = 968 W.h olur.

Makinenin 3 saatte harcadığı enerji: 968.3 saat = 2904 watt.saat = 2904 W.h olur.

2904 Wh = 2,904 kWh dir.

2,904 kWh nin kaç kJ olduğu sorulsaydı 2,904'ü 3600 ile çarpıp sonucu Joule olarak belirtecektik.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 5 

Bu soruda televizyonun gücü verilmiş olup, bize sadece istenen zaman ile çarpıp sonucu bulmak düşmektedir.

E = W.t 

E = 30 . 5 = 150

Gücü watt olarak, zamanı saat olarak aldığımız için güç,

E = 150 Watt.saat olur. Bunu kilowatt’a çevirmek için 1000’e böleriz.

E = 0,15 kWh

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 6

Bilgisayarın gücü bellidir. İstenen 12 saati bilgisayarın gücü ile çarpmaktır. Fakat bu durumda enerji watt.saat olur.

Bilgisayarın 12 saatte harcadığı enerjiyi joule cinsinden hesaplamak için 12 saati saniyeye çevirelim.

1 saat = 60 dakika = 3600 saniye

12 saat = 12.3600 = 43200 saniye

E = P.t

E = 25.43200

E = 1080000 joule

E = 1080 kJ olarak bulunur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

ElkEnergy_T2C7


Devredeki tüm alıcılar gerilim kaynağına paralel bağlandığından dolayı herbirinin üzerindeki gerilim 220 V olur.

Çamaşır makinesinin üzerinden geçen akım,

IÇM = 220
44
IÇM = 5 A

Çamaşır makinesinin gücü,

PÇM = 25 . 44 = 1100 Watt

Televizyonun üzerinden geçen akım,

ITV = 220
550
ITV = 0,4 A

Televizyonun gücü,

PTV = 0,16.550 = 88 W


Lamba üzerinden geçen akım,

IL =220
440
IL = 0,5 A

Lambanın gücü,

PL = 0,25 . 440 = 110 W


Bu alıcıların toplam gücü,

PT = PÇM + PTV + PL

PT = 1100 + 88 + 110

PT = 1298 W

= 1,298 kW

Günde 5 saat açık kalan alıcıların harcayacağı enerji,

Egün = 1,298 . 5 = 6,49 kWh

1 ayda harcayacakları enerji,

Eay = 194,7 kWh

1 kWh enerji bedeli 0,3 TL ise,

Ftutar = 194,7 . 0,3

Ftutar = 58,41 TL

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

15 saat çalışan bir alıcının elektriksel sarfiyatı,

Tutar = Güç.zaman.birimfiyat ile bulunur.

Hesaplama kWh cinsinden yapıldığından zamanı saat cinsinden, gücü kilowatt cinsinden almalıyız.

120 = P.15.0,4

6P = 120

P = 20 W

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 9 

Suyun sıcaklığını 25 °C den 75 °C ye çıkaran enerji miktarını hesaplayalım.

Q = m.c.∆t

Q = 3000 . 1 . (75 – 25)

Q = 150000 cal

1 cal 4 J ise,

150000 cal = 150000 . 4

= 600000 J

Devreden 600000 J enerji geçmiştir. Bu enerji aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

E = P.t

10 dakika 600 saniyedir.

600000 = P.600

P = 1000 W

1000= V2
R
1000= 40000
R
R = 40000
1000
R = 40 Ω

I = 200
40
I = 5 A

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 10 

220 V gerilimle çalışan ısıtıcının çektiği akım,

I = 200 = 10 A’dir.
22Isıtıcının gücü,

P = 100.22 = 2200 Watt

P = 2,2 kW

1 günde 8 saat çalışırsa harcayacağı enerji,

E = 2,2 . 8 = 17,6 kWh

30 günde harcayacağı enerji,

Eay= 17,6 . 30 = 528 kWh olur.

Elektriğin birim fiyatı 0,25 TL olduğuna göre,

F = 528 . 0,25 = 132 TL olur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 11 

Devrenin eşdeğer direncini bulalım.

R = 12 + 10 + 2 = 24 Ω

Eşdeğer akım,

I = 12
24I = 0,5 A

Devrenin toplam gücü,

P = 0,25 . 24 = 6 W

1 saniyede devrede harcanan enerji,

E = 6 . 1 = 6 J

6 saat = 360 dk = 21600 saniye,

ET = 21600 . 6 = 129600 j

= 129,6 kJ

Üretecin devreye verdiği toplam enerji 129,6 kJ'dür. Bu enerjinin bir kısmı üretecin iç direncinden dolayı üreteçte harcanmış, kalanı ise lambalar üzerinde harcanmıştır.

Eğer sadece lambalar üzerinde harcanan enerjiyi bulacak olursak. Lambaların gücünü bulup süre ile çarparız.

PL = (0,5)2 . 22

PL = 5,5 W

EL = 5,5 . 21600 = 118,8 kJ olur.

Soruda devrede harcanan toplam enerji sorulduğundan,

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 12 

Cihazın gücü 500 Watt ise 1 saatte harcadığı enerji,

E = 0,5 . 1 = 0,5 kWh olur. 6 saatte

E6h = 0,5 . 6 = 3 kWh harcama yapar.

1 kWh = 0,25 ise 3 kWh = 0,75 TL olur.

Doğru cevap A seçeneği.


Elektrik Enerjisi Test-2 Soruları

Elektrik Enerjisi Test-1 
SANATSAL BİLGİ

17/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI