GENDEN PROTEİNE TEST ÇÖZÜMLERİ

12. Sınıflar biyoloji dersi, genden proteine konusu. Nükleik asitler ve nükleik asitlerin yapısı. DNA ve RNA’nın görevleri ve protein sentezi ile ilgili testin çözümleri.Çözüm – 1 

A) A – C = T – G 

Bir DNA zincirinde A + G = C + T dir.

Örneğin 10 A, 5 G bulunan bir zincirde 10 T ve 5 C bulunur.

A + G = 15

T + C = 15 olur.

A – C = 5

T – G = 5 olur.

Buna göre A seçeneği doğrudur.

B) G = T 

Guanin bazı sitozin bazı ile eşleşir. Bu nedenle G = C eşitliği vardır. Ancak G = T eşitliği şart değildir. B seçeneği yanlıştır.

C) A + G/C + T = 1

A seçeneğinde açıkladığımız gibi A + G = C + T dir. Bu durumda eşitliğin oranı 1 olur.

D) A + C = G + T

Bir DNA’da sitozin bazı sayısı Guanin bazı sayısına eşittir. Dolayısıyla A + G = C + T ise A + C = G + T eşitliği de sağlanır. D seçeneği doğrudur.

E) Şeker Sayısı = Fosfat Sayısı

Bir DNA zincirinde baz, şeker ve fosfat sayıları eşittir.

1 Baz + 1 Şeker + 1 Fosfat = 1 nükleotit eşitliği vardır.

E seçeneği doğrudur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

1200 nükleotitden oluşan bir bazda guanin sayısı 250 ise sitozin sayısı da 250 dir. Bu iki bazın toplamı 500 dür.

Adenin ve Timin bazlarının sayısı 1200 – 500 = 700 dür.

Bir DNA zincirinde A = T eşitliği varıdr.

700/2 = 350

A = 350

T = 350 dir.

Bir DNA’da Adenin ile Timin arasında ikili, guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağı bulunur.

350 A ile 350 T birleşince

350 . 2 = 700 H bağı oluşur.

250 G ile 250 C birleşince,

250 . 3 = 750 H bağı oluşur.

Toplam H bağı sayısı 700 + 750 = 1450 olur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Timin sayısı = 12500

Guanin sayısı = 5000


A = T

G = C olduğundan

A = 12500

C = 5000 dir.

1 şeker + 1 fosfat + 1 baz = 1 nükleotit eşitliği vardı.

Baz sayısı; 12500 + 12500 + 5000 + 5000 = 35000 dir.

Buna göre zincirdeki şeker sayısı da 35000 olacaktır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

A) A + G = C + T → Tüm canlılarda eşittir.

B) A + T/G + C → He canlı için sabit bir değer alır.

C) A + G / C + G → Belirsizdir.

D) A / T → Her canlıda 1’e eşittir.

E) Nükleotit sayısı/ Şeker sayısı → Her canlıda 1’e eşittir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

RNA’da Timin bazı yerine urasil bazı bulunur. I yanlıştır.

RNA’nın şekeri riboz, DNA’nın şekeri deoksiribozdur. II doğrudur.

DNA ve RNA’nın fosfat yapıları aynıdır. III doğrudur.

G = C eşitliği aranmaz. IV yanlıştır.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

DNA’dan RNA’ya şifre verilirken komutu veren DNA ipliğindeki bazların tamamlayıcıları RNA’ya verilir. Bu şifreleme sırasında RNA’da timin yerine urasil bazı gelir. Buna göre;

DNA → ACC TTG TGA

RNA → UGG AAC ACU

Şeklinde olur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

DNA’dan mRNA’ya şifre aktarırken ve mRNA’daki şifre okunurken her zaman tamamlayıcı iplik üzerinden okunur. Yalnız RNA’larda Timin yerine Urasil bulunur.

DNA’da yer alan ve protein sentezinde kullanılacak şifreler

GGT CTA ACG 

Şeklinde ise, bu şifreler mRNA’ya;

CCA GAU UGC 

Şeklinde yazılır. mRNA’daki bu şifreler tRNA’da;

GGU CUA ACG şeklinde okunur.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 8 

Protein sentezinde il olarak başlatma komutu verilir. Protein sentezi durdur komutu gelince sona erer.

Bu sıraya uygun bir seçenek aramalıyız.

mRNA’daki başlatma kodonu, AUG’dir. Bunu DNA’daki karşılığı TAC’dir.

mRNA’daki stop kodonları UAA, UAG ve UGA’dır. Bunların DNA’daki karşılığı, ATT, ATC ve ACT’dir.

Buna göre protein sentezinde şifrelerin veriliş TAC şifresi ile başlamalı, ATT, ATC ve ACT’den biri ile bitmelidir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9 

Protein sentezi yapılacağı zaman DNA’nın protein sentezi komutlarını vereceği bölümdeki bazları birarada tutan H bağları, helikaz enzimi ile koparılarak DNA açılır. Açılan kısımdan mRNA sentezi yapılır. Daha sonra mRNA stoplazmaya geçer ve ribozomun alt birimine tutunur. Ribozomun alt birimi de üst birimine bağlanır. tRNA mRNA daki şifrelere uygun aminoasitleri ribozoma taşır. Ribozomda bu aminoasitler arasında peptit bağı kurulur.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 10 

mRNA ipliğinde 12600 adet nükleotit varsa bu nükleotitler 3’lü gruplar halinde;

12600:3 = 4200 adet kodon taşır.

Bu kodonlardan biri durdurma kodonudur. Durdurma kodonu aminoasit şifrelemez.

Bu durumda mRNA 4199 adet aminoasit şifresi taşır.

n adet aminoasit arasında kurulacak bağ sayısı n – 1 adet olduğuna göre toplam,

4198 adet peptit bağı kurulur.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 11 

Protein sentezlenirken aminoasitler arasında kurulan her peptit bağına karşılık bir molekül su açığa çıkar. 

 n tane genetik şifre ile n – 1 aminoasit şifrelenip n – 2 adet bağ peptit bağı kuruluyordu.

n – 2 adet peptit bağı kuruluyorsa, n – 2 adet de su molekülü açığa çıkacaktır.

Açığa çıkan su miktarı 5206 molekül olduğuna göre bu protein sentezinde 5206 peptit bağı vardır. 5206 peptit bağı 5207 adet aminoasit arasında kurulur. 5207 adet aminoasit durdurma kodonu ile birlikte 5208 adet kodon ile sentezlenir.

5208 kodon ise;

5208 . 3 = 15624 adet nükleotitden meydana gelir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 12 

DNA zincirinde Adenin bazı timin bazı ile, Guanin bazı sitozin bazı ile bağ kurar. Bu göre DNA zincirinde A’nın karşısına T, G’nin karşısına C yazılır. Bu olayın tersi de doğrudur.

A T A A C G A T T G → 1. İplik

T A T T G C T A A C → 2. İplik

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 13 

DNA protein sentezini başlatmak için TAC genetik şifresiyle AUG kodonu ile mRNA sentezine başlar. Protein sentezinin bittiğini belirtmek için en sona stop şifrelerinden birini koyar. Stop kodonları herhangi bir aminoasiti şifrelemez.

X, Antikodon→ UAC, Kodon → AUG , Gen. Şifre → TAC

Y, Antikodon → GAU, Kodon → CUA, Gen Şifre → GAT

Z, Antikodon → GUA, Kodon → CAU, Gen Şifre → GTA

T, Antikodon → AGC, Kodon → UCG, Gen Şifre → AGC


Bu genetik şifrelere ilaveten ATC genetik şifresi durdurma kodonudur. Bunu en sona eklemeliyiz. Çünkü protein sentezinin tüm kodonları istenmektedir. Seçeneklerde şifrelemeye uyan tek şık C seçeneğidir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14

Kök hücre nakli ile bu organ oluşturulup hastaya nakledilebilir.

Doğru cevap C seçeneği


Çözüm – 15 

Bireyin kaybettiği dokulara tek çözüm sağlıklı bir insandan alınan uyumlu doku veya kök hücre naklidir. Çoğu zaman uygun doku bulunamamakla birlikte her doku ve organın nakli de yapılamamaktadır.

Kök hücre bu soruna çoğunlukla çözüm olabilmektedir. Ancak ;

I. Bir bireyi sağlığına kavuşturmak için başka bir bireyin hayatı sonlanmaktadır.

II. Bu işlem gelişigüzel yapılırsa her gün binlerce canlı oluşturulup yok edilir.

I ve II. İfadelerde belirtildiği gibi bu işleme karşı çıkılmaktadır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 16

I, II ve IV numaralı ifadeler GDO’lu besinlerle ilgili olarak doğru ifadelerdir.

GDO’lu besin üretiminin besin zincirini yok edeceği savunulmaktadır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 17

DNA replikasyonunda önce helikaz enzimi ile DNA zinciri açılır, daha sonra primer RNA sentezlenir. 3. Aşamada yeni nükleotitler sentezlenerek ekleme yapılır. Son aşamada DNA histon proteinleriyle sarılarak tekrar kromatin iplik haline getirilir.


Doğru cevap C seçeneği.


Genden Proteine Test Soruları

Genetik Şifre ve Protein Sentezi Konu Anlatımı
SANATSAL BİLGİ

15/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI