YERİN YAPISI ve OLUŞUMU ÇÖZÜMLÜ SORULAR

10. sınıflar ve ygs - yks coğrafya dersi konusu. Dünyanın oluşum süreci. Dünyanın yapısı ve katmanları. Yerküreyi meydana getiren maddeler. İç kuvvetler ve oluşumları. Açıklamalı çözümlü test.


Soru -1

Yerkabuğu ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Litosfer ve taşküre bu katmandadır.

B) Dünyanın en soğuk katmanıdır.

C) Sial ve sima olmak üzere iki farklı kısımdan meydana gelmiştir.

D) Üstte sima, altta sial katmanı bulunur.

E) Ortalama kalınlığı 35 km dir.


Soru -2

Manto ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yerkabuğunun altında yer alır.

B) Akışkan bir yapıdadır.

C) Yer kabuğunu şekillendiren iç kuvvetlerin kaynağıdır.

D) 70 ile 2900 km ler arasında yer alır.

E) Bileşiminde magnezyum ve nikel elementleri yoğunluktadır.


Soru -3

I. Yerkürenin en iç kısmında yer alır.

II. Yapısında demir ve nikel ağırlıktadır.

III. İç çekirdek dış çekirdeğe göre daha akışkandır.

IV. Ortalama sıcaklık 4000 C civarındadır.


Çekirdek ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, III ve IV


Soru – 4

I. Yerkabuğu levha adı verilen parçalardan meydana gelmiştir.

II. Levhalar sürekli hareket halindedir.

III. Yerkabuğu başlangıçta Gondwana ve Lavrasya parçalarından meydana gelmekte idi.

IV. Levhaları hareket ettiren güç mantodur.


Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I              B) I ve II             C) I, II ve IV

D) II, III ve IV        E) I, II, III ve IV


Soru -5

Aşağıdakilerden hangisi kıtaların hareket halinde olduğunu göstermez?

A) Benzer tortul tabakalarının farklı kara parçalarında görülmesi 

B) Yaşlı buzul kayalarının sıcak bölgelerde görülmesi

C) Kıta kenarlarının birbirine geçecek şekilde uyumlu olması

D) Benzer sürüngen fosillerinin aynı kıtalarda bulunması

E) Farklı kıtalardaki farklı manyetik kutupların olması


Soru -6

İlk canlı türleri aşağıdaki devirlerden hangisinde ortaya çıkmıştır?


A) Kuaterner

B) Prekambriyen

C) Mezozoik

D) Paleozoik

E) Neojen


Soru – 7 

Dünyadaki ilk kıtanın oluşumu aşağıdaki devrilerin hangisinde meydana gelmiştir?

A) Prekambrien

B) Holosen

C) Mezozoik

D) Miyosen

E) Paleozoik


Soru – 8

Lavrasya ve Gondwana kıtalarının oluşumu ve dinozorların ortaya çıkması hangi jeolojik dönemde gerçekleşmiştir?


A) Prekambriyen

B) Holosen

C) Mezozoik

D) Paleozoik

E) Senozoik


Soru -9

Türkiye’nin jeolojik geçmişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başlangıçta Tetis Denizi altında iken levha hareketlerine bağlı olarak kıvrılarak yükselmiştir.

B) Tüm jeolojik dönemde oluşmuş arazilere rastlanır.

C) Taşkömürü yatakları I. Zamanda oluşmaya başlamıştır.

D) Ege Denizi ve boğazlar Tersiyer zamanında oluşmuştur.

E) Önemli bir kısmı IV. Zamanda oluşmuştur.


Soru -10

Yer kabuğunu meydana getiren büyük parçalara levha denilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisine bakılarak bir bölgenin Levha sınırları arasında yer alabileceği söylenemez.

A) Bu bölgede aktif faylar bulunmaktadır.

B) Sık sık volkanik olaylar görülmektedir.

C) Sıcak su kaynakları yoğundur.

D) Kraterler yaygındır.

E) Geniş yapraklı yüksek ağaçlardan oluşan ormanlar yaygındır


Soru – 11

Aşağıdakilerden hangisi tektonik hareketler sonucu oluşmamıştır?


A) Avrupa kıtasının oluşması

B) Etna yanardağının patlaması

C) Büyük ve Küçük Menderes Ovalarının oluşması

D) 2013 Japonya depremi

E) Alp – Himalaya kıvrım dağlarının oluşumu


Soru – 12

Aşağıdaki olaylardan hangisi epirojenik olaylara örnek gösterilemez?

A) Venedik kentinin alçalması

B) Alp – Himalaya kıvrımlarının yükselmesi

C) Almanya’nın alçalması

D) İskandinavya Yarımadasının yükselmesi

E) Toros Dağlarının oluşumu


Soru – 13

Aşağıdaki dağlardan hangisi Orojenez ile oluşmamıştır.

A) Yıldız Dağları

B) Süphan Dağı

C) Küre Dağı

D) Elmadağ

E) Mazı Dağı


Soru – 14

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

I. Lakolit: Magma yerkabuğuna damarlar aracılığıyla sokularak mantar şeklinde yapılar oluşturur. Bu yapıya Lakolit denir.

II. Sill: Magmanın tortul tabakaları arasına yerleşerek katılaşmasıyla Sill adı verilen yerşekilleri oluşur.

III. Batolit: Magmanın yerkabuğun içinde geniş bir alanda soğuyup katılaşmasıyla oluşan yerşekilleridir.

IV. Dayk: Magmanın yerkabuğu derinliklerinde oluşturduğu yıldız biçiminde yapılardır.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?.


A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

E) I, II, III ve IV


Soru – 15 

I. Krater: Magmanın yeryüzüne çıktığı yere krater denir.

II. Maar: Patlamalar veya çöküntülerle genişleyen kraterlere maar adı verilir.

III. Kaldera: Magmadan yeryüzüne gelen gazların patlamasıyla oluşan büyük çukurluklara kaldera denir.

IV. Volkan Konisi: Magma ilen gelen maddelerin üst üste yığılmasıyla oluşan yerşekline volkan konisi adı verilir.


Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve IV  

C) I, II ve IV

D) I, II ve III

E) I, II, III ve IV


Soru – 16

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Pasifik deprem kuşağında yer almaz?

A) İtalya

B) Şili

C) Japonya

D) Meksika

E) ABD


Testin Açıklamalı Çözümleri


SANATSAL BİLGİ

09/11/2018 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI