ARTAN MADDE TEST I ÇÖZÜMLERİ

10 sınıflar ve AYT, TYT sınav konusu. Kimyasal hesaplamalarda artan madde miktarı ile ilgili hesaplamalar. Hacim, mol sayısı ve kütle ile artan madde problemleri. Test – 1 in çözümleri.


Çözüm – 1 

N2 ve H2 gazları tepkimeye sokulursa,

N2 + 3H2 → 2NH3 

Denklemine göre tepkimeye girerler. Bu tepkimeye göre 28 g N ile 6 g H tepkimeye giriyor.

Bu durumda bileşenler eşit kütlede alındığında önce N2 bitecektir.

Orantı kuralım.

28 g N            6 g H

84 g N            x g H

x = 84.6/28

x = 18

Yani 84 g N2 ile tepkimeye girecek H2 miktarı 18 g’dır. Tepkiye girmeden kalan H2 miktarı: 84 – 18 = 66 g’dır. 1 mol H2 , 2 g olduğuna göre, 66 g H2 33 moldür.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 2 

Tepkime denklemini yazalım.

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O


Tepkime denklemine göre 1 mol C3H8, 5 mol O2 ile reaksiyona giriyor.

1 mol C3H8: 44 g

1 mol O2: 32 g

5 mol O2 → 160 g

22 g C3H8 gazı: 44/22 = 0,5 moldür.

Buna göre tepkimeye girecek O2 miktarı 5.0,5 = 2,5 mol = 32. (2,5) = 80 g’dır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

CH4 ve O2 arasında yanma tepkimesi meydana gelir.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Gaz halindeki bu maddeler N.K da 112’şer litre alındıysa,

112/22,4 = 5 mol

Her birinden 5 mol alınmış demektir.

Tepkimeye giren O2 nin mol sayısı CH4 ün mol sayısından fazla olduğundan sınırlayıcı bileşen O2  dir.

2 mol O2            1 mol CH4 ile

5 mol O2           n mol CH4 ile


n = 2,5

CH4 ün 2,5 molü tepkimeye girer, 2,5 molü tepkimeye girmeden kalır.

1 mol CH4 = 16 g dır.

2,5 mol CH4: 2,5 . 16 = 40 g dır.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

H2SO4 ile KOH tepkimesinden tuz ve su oluşur. Tepkime asit – baz tepkimesidir. Tepkime denklemi aşağıdaki gibidir.

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

1 mol H2SO4 ile 2 mol KOH den 2 mol H2O oluşmaktadır. Oluşan suyun mol sayısı,

27/18 = 3/2 = 1,5

1,5 mol H2O oluşması için 1,5 mol KOH ve 0,75 mol H2SO4 tepkimeye girmelidir.

1 mol H2SO4: 98 g

0,75 mol H2SO4: 73,5

1 mol KOH : 56 g

1,5 mol KOH: 84 g

2 mol KOH : 112 g

Burada tepkimeye giren KOH kütlesi daha fazla olduğundan sınırlayıcı bileşen KOH dir. Her iki maddeden 112 g alınsaydı H2SO4 ün 98 gramı tepkimeye girdiğinde KOH tükenmiş olacaktı.

Demek ki her iki maddeden 84 g alınmış, KOH nin tamamı tepkimeye girerken H2SO4 ün 73,5 gramı tepkimeye girmiştir. Artan H2SO4 miktarı: 84 – 73,5 = 10,5 gramdır.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5 

Fe2O3 bileşiğinin denklemini yazalım.


4Fe + 3O2 → 2Fe2O3


Buna göre reaksiyona 4. 56 = 224 g Fe, 3.32 = 96 g O2 giriyor.

Sınırlayıcı bileşen Fe’dir.

224 g Fe            96 g O ile

42 g Fe              m g O


m = 42.96/224

m = 18 g

18 g O reaksiyona girmiştir.

42 – 18 = 24 g O2 reaksiyona girmeden kalmıştır. 24 g O2 ile tepkimeye girecek Fe miktarını bulmalıyız.

224 g Fe        96 g O ile

m g Fe             24 g O

m = 24.224/96

m = 56 g

56 g Fe 1 moldür.


2. bir yol daha pratiktir.

F2O3 bileşiğinde bileşenler arasındaki sabit oran,

Fe2 
= 2.56
3.16
O3 
= 7/3 tür.

Yani 7 g Fe, 3 g O ile tepkimeye girmiştir. Buna göre tepkime denklemini bilmeye gerek yoktur. Orantıları buna göre yazabiliriz.

7 g Fe         3 g O

42 g Fe             m

m = 18 g

42 – 18 = 24 → kalan O2

7 g Fe            3g O ile

x g Fe            24 g O

 x = 24.7/3

= 56 g = 1 mol

Doğru cevap D seçeneği


Çözüm – 6 

CH4 ile O2 nin yanma tepkimesi,

CH4 + 2O2 → CO2 +2H2O

Şeklindedir. Buna göre,

1 mol CH4 2 mol O2 ile reaksiyona girer,

N.K da 22,4 litre CH4, 44,8 L O2 ile reaksiyona girer.


Sınırlayıcı bileşen O2 dir. Çünkü daha fazla tükenmektedir.

22,4 L CH4          44,8 L O2

v L CH4               4 L O2

v = 4.22,4
44,8
= 2 L

2 L CH4 tepkimeye girerken 2 L si artmıştır. Bu miktarı yakmak için bunun 2 katı yani 4 litre Oye ihtiyaç vardır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

1 mol O2:  6,02x1023 adettir. 18,06x1023 O2 ise,

n = 18,06x1023
6,02x1023
= 3 moldür.

18,06x1023 adet C3H8 molekülü de 3 moldür.

Tepkime denklemi,

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

Bu denkleme göre 1 mol C3H8, 5 mol O2 ile tepkimeye giriyor. Sınırlayıcı bileşen daha fazla harcanan O2 dir.

5 mol O2          1 mol C3H8 ile

3 mol               O2  n

n = 3/5 = 0,6 mol

3 mol C3H8 alınmıştı. Geriye 3 – 0,6 = 2,4 mol kalmıştır.

1 mol C3H8 6,02x1023 adettir.

2,4 mol C3H8: 6,02 . 2,4 = 14,448x1023 adet

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

MgO bileşiğindeki sabit oran,

Mg 
= 24
16
O= 3/2

Buna göre 3 g Mg, 2 g O ile reaksiyona girer. Sınırlayıcı madde daha fazla tükenen Mg dir.

3 mol Mg 24.3 = 72 g dır.

3 g Mg            2 g O ile

72 g Mg           m g O


m = 72.2
3
= 48 g

Başlangıçta 64 g O2 vardı. 48 g’ı tükenmiş, 64 – 48 = 16 g O2 kalmıştır.


Çözüme başka bir açıdan bakarsak,

Tepkime denklemi,

2Mg + O2 → 2MgO

Buna göre 48 g Mg ile 32 g O2 tepkimeye giriyor.

Benzer orantıdan,

48 g Mg           32 g O

72 g                 Mg x


x = 72.32
48
= 48 g 

Kalan = 64 – 48 = 16 g 


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9 

44,8 g O2 gazı,

44,8/32 = 1,4 moldür.

Öte yandan tepkime denklemi,

2X + 7O2 → 4CO2(g) + 6H2O(g)

Şeklindedir. Bu denkleme göre,

X’in formülü,

C2H6 dır.

Bundan sonrası için 2 yolumuz var.

1. yol

1,4 mol O2 den kaçar mol CO2 ve H2O oluştuğuna bakalım.

7 mol O2 ile          4 mol CO2

1,4 mol O2 ile          n1


n1 = 0,8


7 mol O2 ile        6 mol H2O

1,4 mol O2 ile      n2 mol H2O


n2 = 1,4 . 6/7

= 1,2 mol


0,8 mol CO2 de 12.0,8 = 9,6 g C bulunur.

1,2 mol H2O da 2.1,2. 1 = 2,4 g H bulunur.

Buna göre tepkimeye giren X miktarı 12 g dır.


2. yol

Soruyu şöyle de çözebilirdik.

1 mol C2H6 30 g dır. Denkleme göre,

2 mol C2H6 ile 7 mol O2 reaksiyona giriyor.

7 mol O2 ile         2 mol X

1,4 mol O2 ile        n


n = 0,4 mol

0,4 . 30 = 12 g


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 10 

HXO3 + KOH → KXO3 + H2O


50,4 g KOH alınmış, 5,6 g KOH artmış. Tepkimeye giren KOH miktarı,

50,4 – 5,6 = 44,8 g

1 mol KOH 56 g olduğuna göre, tepkimeye giren KOH,

n = 44,8/56

= 0,8 moldür.

Oluşan KXO3 ile H2O miktarı da 0,8 moldür.

KOH bileşiğinden 5,6 g arttığına göre HXO3 bileşiğinin tamamı reaksiyona girmiştir.

Denkleme göre tepkimeye giren HXO3 miktarı da 0,8 moldür.

Bu bileşiğin 0,8 molü 50,4 g ise,

0,8 molü        50,4 g

1 molü           m


m = 63 g

HXO3 bileşiği 63 g dır. Bunun 48 + 1 = 49 gramı O ve H atomlarıdır. 63 – 49 = 14 gramı ise X atomudur. Bu element Azot (N) dur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 11 

1 mol molekül 6,02x1023 g’dır, 3,01x1023 molekül,

n = 3,01x1023
6,02x1023
= 0,5 moldür.

Oluşan H2O ile tepkimeye giren HX bileşiklerinin mol sayıları eşittir.

HX = 0,5 moldür.

0,5 molü 18 g ise 1 molü 36 gramdır.

36 g HX bileşiğinin 1 gramı H olduğuna göre 35 gramı X dir. Bu element Klor (Cl) dur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 12 

33,6 L O2 gazı Normal koşullarda,

33,6/22,4

= 1,5 moldür.

1 mol CH4 16 gramdır. 24 g CH4 ise, 1,5 moldür.

CH4(g) +2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)  

Tepkimesine göre 1 mol CH4 ile 2 mol O2 reaksiyona giriyor. 1,5 mol O2 ile, 1,5/2 = 0,75 mol CH4 tepkimeye girer.

Başlangıçtaki CH4 miktarı 1,5 mol idi kalan CH4 ise 1,5 – 0,75 = 0,75 moldür.

2 mol O2 den 1 mol CO2 ve 2 mol H2O oluşuyorsa orantı kurarak, 

2 mol O2           1 mol CO2

1,5 mol O2          n1 mol CO2


n1 = 0,75 mol


2 mol O2         2 mol H2O

1,5 mol O2         n2 mol H2O


n2 = 1,5 mol


Tepkime sonucunda 1,5 mol H2O, 0,75 mol CO2 ve 0,75 mol CH4 bulunmaktadır bunların toplam mol sayısı 1,5 + 0,75 + 0,75 = 3 dür. 3 mol gaz normal koşullarda,

3.22,4 = 67,2 L dir.


Doğru cevap E seçeneği.


Artan Madde Problemleri Test SorularıSANATSAL BİLGİ

03/12/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI