ATOMUN YAPISI

9. Sınıflar ve ygs kimya konusu. Atomun yapısı ve temel atom parçacıkları. Atom numarası, kütle numarası ve iyon yükünün gösterilmesi.


Atomların Bölünebilirliği

Bir atom daha küçük atom altı parçalar denilen parçalardan meydana gelmiştir. Atomaltı parçalardan temel parçalar; proton, nötron ve elektronlardır.

A- Protonlar

Atom çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü parçacıklardır. Bir proton +1 elektrik yükü ile yüklüdür.

Bir elementin tüm atomlarında aynı sayıda proton bulunur. Her elementin çekirdeğindeki proton sayısı diğer elementlerin çekirdeğindeki proton sayısından farklıdır. Yani her elementin kendisine özgü proton sayısı vardır. Bu nedenle elementler proton sayılarına göre belirlenebilir. Proton sayısı Hidrojen atomunda 1’dir. He atomunun proton sayısı 2’dir. Proton sayıları atomlarda 1’er artarak devam etmektedir.

Proton sayısına atom numarası da denilmektedir. Her atoma bir kimlik numarası verirsek bu kimlik numaraları proton sayıları olur. Proton sayısı atom simgesinin sol alt köşesine yazılır.


B) Nötronlar

Atom çekirdeğinde protonlarla beraber bulunurlar. Bu tanecikler yüksüzdür. Bir atomdaki proton ve nötron sayılarının toplamı, o atomun kütle numarasını verir.


C) Elektronlar

Atom çekirdeğinin çevresinde serbestçe dönen parçacıklardır. Elektronların yükleri negatiftir. Her elektron bir tane negatif yük demektir. Bir başka deyişle bir elektron – 1 yüklüdür.  

Nötr bir atomda proton sayısı, elektron sayısına eşittir. Bir atom elektron alırsa, elektron sayısı proton sayısından fazla olur. Bu atoma negatif yüklü iyon veya anyon adı verilir. Şayet bir atom elektron verirse, elektron sayısı çekirdeğindeki proton sayısından az olur. Böyle atomlara pozitif yüklü iyon veya katyon adı verilir.

Atom_Yapisi1Atom_Yapisi2

Nötr bir atomda proton, nötron ve elektron kütle ve yükleri.Bir elementin atom numarası simgenin sol alt köşesine, kütle numarası sol üst köşesine yazılır. Eğer element iyon halinde ise kaç elektron almış veya vermişse sağ üst köşesine yazılır.

Atom_Yapisi3Elektron almış veya vermiş bir atomda proton, nötron ve iyon yükü.

Atom_Yapisi4Örnek:

20 proton ve 20 nötrona sahip Ca atomunun atom ve kütle numarasını gösterelim.

Ca atomunun kütle numarası: proton + nötron = 20 + 20 = 40 tır.

Ca atomunun atom numarası, proton sayısına eşittir.

Atom_Yapisi5Örnek:

Ca atomunun proton ve nötron sayıları 20’dir. Bu atom 2 elektron vererek kararlı duruma geçiyor. Bu atomun atom numarası, kütle numarası ve iyon yükünü simgesi üzerinde gösterelim.


İyon yükü simgenin sağ üst köşesine yazılır. Bir atom kaç elektron vermişse ( + ) işareti önüne verdiği elektron sayısı yazılır.

Atom_Yapisi6


Örnek:


N atomunun proton sayısı 7, nötron sayısı 7 dir. Bu atom 2 elektron alarak kararlı hale geçiyor.

N iyonunun atom numarası, kütle numarası ve iyon yükünü simge üzerinde gösterelim.


Bir atom kaç elektron almışsa bu sayı atom simgesinin sağ üst köşesine – işareti ile beraber yazılır. ( - ) işareti atomun elektron aldığını, (+) işaret ise atomun elektron verdiğini gösterir.


N elementinin atom numarası, proton sayısına eşittir.

Kütle numarası proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir.

Atom_Yapisi7İzotop Atomlar

Bir elementin atomlarında nötron sayısı farklı ise bu atomlar birbirinin izotopu olarak adlandırılırlar.

Elementlerin proton sayıları sabittir. Aynı elementte proton sayısı asla değişmez. Nötron sayısı ise değişkenlik gösterebilir.

Bir elementin farklı sayıda nötron içeren atomlarına izotop atomlar denir.

Örneğin:

Atom numarası 17 olan Cl atomu için;

Atom_Yapisi8


Atomları birbirinin izotopudur. Birinci atomda 17, ikinci atomda 20 nötron bulunmaktadır.


İzoton Atomlar

Nötron sayıları eşit, proton sayıları farklı olan atomlardır. Bu atomlar farklı elementlere ait olup fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.

İzobar Atomlar

Kütle numarası aynı olup atom numaraları farklı olan atomlardır. Bu atomlar farklı elementlere aittir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır.

SANATSAL BİLGİ

13/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI