ENTALPİ DEĞİŞİMİ ÇÖZÜMLER

12. sınıflar kimya dersi. Hess Kanunu, sıcaklık değişimi, kütle entalpi, mol ilişkisi. Grafikten entalpi bulam konuları ile ilgili çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1 

Aşağıdaki iki tepkimeyi alt alta toplayalım.

N2 + O2 → 2NO        ΔH = +180 kJ

2NO + O2 → 2NO2    ΔH = - 113 kJ


N2 + 2O2 + 2NO  → 2NO + 2NO2          ΔH = 67 kJ

Eşitliğin iki tarafındaki kırmızı bileşenler sadeleşir.

N2 + 2O2  → 2NO2         ΔH = 67 kJ


Doğru cevap E seçeneği.Çözüm – 2 

Önce sistemin suya verdiği ısının kaç joule olduğunu bulalım. Daha sonra yakılan gazın mol sayısını bulalım. Buradan 1 mol gazın yanma ısısını hesaplayalım.

Q = m.c.Δt

Q = 1000 . 1 . 60

Q = 60 000 cal

1 cal = 4,18 J ise

60 000 cal = 250800 J


1 mol CH3OH = 12 + 4 + 16 = 32 g

24 g CH3OH = 24/32 = 0,75 mol


0,75 mol CH3OH          250800 J

1 mol                         x

x = 250800= 334400 J
0,75
Buna göre 1 mol CH3OH bileşiğinin yakılmasıyla sisteme vereceği ısı enerjisi 334400 J dür.

Sistemdeki enerji değişimi, sistem dışarıya ısı verdiğinden;

ΔU = -334,4 kJ olacaktır. Bu değer yaklaşık olarak – 334 kJ alınabilir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3

Bir tepkime entalpisi aşağıdaki gibi hesaplanır.

ΔH = Σürünler – Σreaktifler

Ürünler kısmında 2CO2 ve 3H2O var. Bunların entalpileri toplamı,

Σürünler = 2. ( - 394) + 3.(-242) = - 1514 kJ

Girenler kısmında C2H5OH ve O2 var. O2’nin entalpisi 0’dır.

Σreaktifler = - 278 kJ

ΔH = - 1514 - ( - 278)

ΔH = - 1236 kJ

Bir mol C2H5OH yakılırsa ortama 1236 kJ enerji verilmektedir.


1 mol C2H5OH = 46 g dır, orantı kurarsak,

1 mol C2H5OH                  46 g

n mol                              69

n = 1,5 mol

1 mol maddenin verdiği enerji 1236 kj ise 1,5 mol maddenin vereceği enerji,

1 mol                1236 kJ

1,5 mol              x

x = 1236 . 1,5 = 1854 kJ

1,5 mol C2H5OH yakılırsa meydana gelecek entalpi değişimi – 1854 kJ olacaktır.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

SO3’in oluşma tepkimesi,

2SO2 + O2 → 2SO3

Şeklindedir.

Bu tepkimeye göre 1 mol SO2 ile 0,5 mol O2 reaksiyona girerse 1 mol SO3 oluşur.

1 mol SO2: 32 + 2.16 = 64 g

1 mol              64 g

n mol              25,6 g


n = 25,6 = 0,4 mol
640,4 mol SO3   oluşmasından 79,2 kJ enerji açığa çıkarsa, 1 mol SO3’ten;

0,4 mol            79,2 kJ

1 mol             x


x = 79,2 = 198 kJ
0,4
SO3 ’ün molar oluşum entalpisi – 198 kJ’dür.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 5 

ΔH = Σürünler – Σreaktifler


143 = - 396 – (SO2 + ( -242))

143 = -396 – SO2 + 242

SO2 = 242 – 396 – 143 

SO2 = - 297 kJ

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O          ΔH = - 2046 kJ

Denklemine göre 1 mol C3H8’in yakılmasıyla 2046 kJ enerji açığa çıkmaktadır. 818,4 kJ enerjinin kaç mol C3H8 den oluşacağını bulalım.


1 mol C3H8               2046 kJ

n mol                       818,4


n = 0,4 mol

Reaksiyona 0,4 mol C3H8 girmiştir. 0,4 mol C3H8 in kaç g olduğunu bulalım.

1 mol C3H8               44 g

0,4 mol                     x


x = 17,6

Tepkimeye 17,6 g C3H8 girmiştir. Artan miktar,

38 – 17,6 = 20,4 g 

I. ifade doğrudur.

Tepkimeye 0,4 mol C3H8 girdiğine göre oluşan CO2 miktarını hesaplayalım.

1 mol C3H8 den           3 mol CO2

0,4 mol C3H8 den           a


a = 1,2 mol

II. ifade yanlıştır.


Harcanan O2 miktarını bulalım.

1 mol bileşik               5 mol O2 ile

0,4 mol bileşik             b mol O2 ile


b = 2 mol

2 mol O2, 64 gramdır.

III. ifade doğrudur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 7 

2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O            ΔH = - 4520 kj

Tepkimesine göre, 2 mol C2H6 yakılırsa 4520 kJ ısı açığa çıkıyor. Buna göre 1 mol C2H6  yakılırsa 2260 kJ ısı enerjisi açığa çıkar. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litredir.

Yakılan C2H6’nın mol sayısını bulalım.

1 mol C2H6                  2260 kJ

n mol C2H6                  1130 kJ

x = 1130
2260
x = 0,5 mol

0,5 mol gaz normal koşullarda 11,2 L’dir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

1,5 kg suyun sıcaklığını 0 °C den 100 °C ye çıkaracak ısı miktarını bulalım.

Q = m.c.t

Q = 1500 . 1 . 100

Q = 150000 cal 

150000 cal = 150000 . 4,18 = 627000 J = 627 kJ

Bileşiğin 0,75 molünün yanma ısısı 627 kJ dür.

0,75 molü                627 kJ

1 molü                      x


x = 836 kJ

Tepkime ekzotermik olduğundan molar yanma ısısı negatif alınır.

ΔH = - 836 kJ

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9 

2NH3 → N2 + 3H2           ΔH = +92

2H2O → 2H2 + O2           ΔH = 572

N2 + O2 → 2NO              ΔH = - 180 

Tepkime denklemine Hess Kanununu uygulayalım. Bunun için 1. Denklemi 2 ile çarpalım. 2. Denklemi ters çevirip 3 ile çarpalım. 3. Denklemi 2 ile çarpalım. Sonuçları taraf tarafa toplayalım.

4NH3 → 2N2 + 6H2 + 184

6H2 + 3O2 →6H2O – 1716 

2N2 + 2O2 → 4NO – 360


4NH3 + 6H2 + 3O2 + 2N2 + 2O2 → 2N2 + 6H2 + 6H2O + 4NO + 184 – 1716 – 360

Kırmızı renkli bileşenler sadeleşir.

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O – 1892 

Tepkimesi elde edilir.

Tepkime sonundaki - 1892 sayısı 1892 kJ ısı enerjisinin ortama verildiğini gösterir.

Buna göre tepkimenin entalpisi ΔH = - 1892 kJ dür.

Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 10 

Entalpi_t1c10


Grafiğe göre 1 mol A2 ve 4mol B maddesi reaksiyona giriyor ve reaksiyon sonucu 2 mol ABmaddesi oluşuyor. Girenlerin başlangıçtaki entalpisi 130 kJ’dür. Oluşan ürünlerin entalpisi 290 kJ olduğuna göre,

ΔH = ürünler – girenler

ΔH = 290 – 130 = 160 kJ

Sisteme dışarıdan 160 kJ enerji verilmiştir.

Tepkime ısı alan bir tepkime olduğundan endotermiktir. Tepkime denklemi ters çevrilirse, entalpi de ters çevrilir. Bu durumda tepkime ısı veren bir tepkime olur ve enerjisi azalır.

Doğru cevap D seçeneği.


Entalpi Değişimi Sorular

Hess Yasası
SANATSAL BİLGİ

02/03/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI