KİMYASAL ETKİLEŞİM TEST ÇÖZÜMLERİ

9. Sınıflar ve ygs kimya konusu. Zayıf ve güçlü kimyasal bağlar. Kimyasal değişiklikler ve kimyasal tepkimeler ile ilgili testin çözümleri.Çözüm – 1 

A seçeneğinde yer alan polar kovalent bağ güçlü etkileşimler grubundadır. Bu bağ atomları birarada tutan bağdır. Diğer seçeneklerdeki bağlar moleküllerarası bağlardır ve bu bağlar zayıf etkileşimler olarak adlandırılmaktadır.

Doğru cevap A seçeneği.

Çözüm – 2 

Kovalent bağlı bileşikler ametal atomları arasında yapılan bileşiklerdir. E seçeneğinde yer alan NO3 bileşiğinde N ve O ametaldir. Diğer seçeneklerde bileşik yapan atomlardan biri metal diğeri ametaldir. Bu bileşikler iyonik bağlıdır.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Apolar kovalent bağlı etkileşim aynı ametal atomları arasında oluşan bağlardır. O2, F2, Nmoleküllerinde atomları bir arada tutan bağ apolar kovalent bağdır.

NO2, NO, SO2  polar kovalent bağlı, NaCl iyonik bağlıdır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

Bir ametal atomunun değerlik elektron sayısını 8’e tamamlamak için ihtiyaç duyduğu elektron sayısı, aynı zamanda o atomun yapabileceği maksimum bağ sayısıdır. P’nin elektron dizilimi,

15P = )2      )8     )5

Şeklindedir. Son enerji düzeyindeki elektron sayısı 5’tir. Bunu 8’e tamamlamak için 3 elektrona ihtiyacı vardır. 15P atomu bileşiklerinde 1, 2 veya 3 elektron ortaklaşması yaparak değerlik elektronlarını 8’e tamamlayabilir. Buna göre P atomunun yapabileceği maksimum bağ sayısı 3’tür.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

8O atomunun elektron dizilimi,

8O = )2     )6

9F atomunun elektron dizilimi,

9F = )2      )7 

şeklindedir.

O 2 elektron, F 1 elektron alırsa değerlik elektronlarının sayısı 8 olur. Bu iki element aralarında yapacakları bileşikte elektron ortaklaşması yaparlar.

OF2 bileşiğinde 2 adet F atomu 1’er elektrondan 2 elektronunu O atomu ile paylaşır, O atomu ise 2 elektronunu F atomları ile paylaşır. Sonuçta 2 bağ yapılmış ve toplam 4 elektron ortaklaşa kullanılmış olur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6 

Metalik bağlar, metal elementlerinin elektronlarının serbestçe metal atomları arasında dolaşabilmesiyle oluşur. Bu şekilde metal atomları arasında sürekli bir kutuplanma ve buna bağlı olarak çekim kuvvetleri oluşur. Bu çekim kuvvetleri metalik bağlar olarak adlandırılır.

Metal atomlarının serbest hareketi bu elementlere elektrik iletkenliği ve ısıl iletkenlik kazandırmıştır. Yine metalik bağ yapısı bulunan elementler yumuşak ve kolayca şekil verilebilen elementlerdir.

Metalik bağlar bir elementin periyodik cetveldeki yerini vermez. Bu element A grubu elementi de olabilir B grubu elementi de olabilir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 7 

Periyodik cetvelde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe enerji düzeyi değişmez ancak değerlik elektron sayısı artar. Bu olay atomların çapının küçülmesine ve serbest elektron sayısının artmasına sebep olur. Bu durumda metalik bağı güçlendirir.

Periyodik cetvelde gruplarda yukarıdan aşağıya inildikçe enerji seviyesi büyür. Bu olay atomun yarıçapının artmasına sebep olur. Öte yandan değerlik elektron sayısı değişmemektedir. Bu olay metalik bağın kuvvetini azaltır.

Metallerin parlak görülmesi serbest elektronların ışığı soğurması ve dolayısıyla metalik bağ ile ilgilidir.

Metalik bağ, metal elementlerinin atomları arasında bulunur. Metal - ametal atomları arasında iyonik bağlı bileşikler oluşur. 

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8 

Hidrojen bağı elektronegatifliği çok yüksek olan O, F ve N atomlarının H ilel oluşturdukları bileşiklerde gözlenir. Hidrojen bağı bulunan bileşiklerde moleküllerarası etkileşim diğerlerine göre daha kuvvetlidir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9 

Dipol – dipol etkileşimi polar kovalent bağlı bileşiklerde görülür. MgCl2, NaCl ve KCl iyonik bağlıdır. N2 apolar kovalent bağlıdır.

NO polar kovalent bağlıdır. Bu bileşiğin molekülelri arasında dipol – dipol etkileşimi bulunur.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10 

O2 gazında O atomlarını birarada tutan kuvvet apolar kovalent bağdır. Bu bağlar apolar olduğundan O2 moleküllerini bir arada tutan kuvvet London kuvvetleri olacaktır. London kuvvetleri apolar kovalent bağlı molekülleri bir arada tutan kuvvetdir.

Doğru Cevap B seçeneği.


Çözüm – 11 

PO4, -3 yüklü bir iyondur. Bu iyon ile bileşik yapabilmek için 3 tane K atomu bir araya gelir. Bunların herbiri birer elektronunu PO4 bileşiğine vererek + yüklü katyon durumuna geçerler. Sonuçta bileşikte bir adet PO4-3  iyonu, 3 adet K+ iyonu olmak üzere toplam 4 adet iyon bulunur.

Apolar kovalent bağ bir elementin kendi atomları ile elektron ortaklaşması yapması ile oluşur. PO4 elementinde bulunan 4 O atomu birbiriyle değil P atomu ile bağ yapmışlardır.

K ile PO4 arasındaki bağ iyonik bağdır.

Dipol – dipol etkileşimi polar moleküllerde bulunur. Bunun için PO4 molekülünün polar olup olmadığına bakmalıyız. 1 P atomuna karşılık 4 O atomu bulunmaktadır. O atomları P atomunun 4 tarafına eşit mesafelerle dizilmişlerdir ve birbirlerinin polaritesini yok ederler. Bunun sonucunda PO4 molekülü apolar olur. Apolar moleküllerde dipol – dipol etkileşimi bulunmaz.

Sonuç olarak PO4 atomlararası polar kovalent bağlı olup molekül olarak apolar özellik göstermektedir ve K ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlı bir bileşiktir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 12 

Asit ve bazların birbirleriyle reaksiyonu, nötralleşme tepkimesi olarak adlandırılır.

I. Madde yanma tepkimesidir.

II. madde yanma tepkimesidir.

III. madde asit baz tepkimesidir.

IV. madde çökelme tepkimesidir.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 13 

Bir kimyasal denklemde reaksiyona giren atomların sayısı, reaksiyondan çıkan atomların sayısına eşit olmalıdır.

CaCO3 → CaO + X

Denklemin sol tarafında 1 Ca, 1 C ve 3 O vardır. 1 O ve 1Ca kullanıldığına göre kalan atomlar CO2  bileşiğini oluşturacaktır. Bu denklem bir bozunma tepkimesidir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 14 

C atomunun değerlik elektron sayısı 4’tür. Bunların tamamını O atomları ile paylaşmıştır.

O atomunun değerlik elektron sayısının 6 olduğu görülüyor. O atomu değerlik elektronlarını 8’e tamamlamak için C atomunun elektronlarını kullanmıştır. 2 O atomu 2’şerden toplam 4 adet C elektronu kullanmıştır. C atomu da her O atomundan 2 adet olmak üzere toplam 4 adet O elektronunu enerji düzeyini doldurmak için kullanmıştır.

Sonuçta 4 adet C elektronu, 4 adet de O elektronu ortaklaşa kullanıma girmiş olup toplam 8 elektron ortaklaşa kullanılmıştır. Ortaklaşa kullanılan her elektron çifti bir bağ yaptığından toplam 4 adet bağ oluşmuştur.


Molekül formülü CO2 dir. Molekül doğrusaldır. C – O arasındaki bağ polar olsa da C atomunun her iki yanında bulunan O atomlarının, C atomu ile oluşturdukları bağların polarlığı birbirini yok eder. Molekül apolar olur.


Doğru cevap D seçeneği.Test Soruları

Kimyasal Etkileşimler
SANATSAL BİLGİ

01/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI