KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST 1 ÇÖZÜMLERİ

11. Sınıflar kimya dersi. Kimyasal tepkimelerde reaksiyona giren ve oluşan ürünlerle ilgili Çözümlü testin çözümleri. Çözüm – 1 

C2H4 ile O2 arasında yanma tepkimesi oluşur. Tepkime denklemi aşağıdaki gibidir.

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2

Tepkime denklemine göre 1 mol C2H4 gazı 3 mol O2 ile yakılınca 2 mol CO2 ve 2 mol su oluşmaktadır.

Tepkimenin gerçekleştiği kapta yeterince C2H4 olduğuna göre oluşan ürünlerin miktarını O2 gazı belirleyecektir.

9,6 g O2 gazının kaç mol olduğunu bularak oluşan ürünlerin mol sayılarını tespit edelim.


1 mol O2                 32 g

x mol O2                 9,6


x = 9,6
32x = 0,3 mol

Tepkimeye giren O2 miktarı 0,3 mol ise oluşan CO2 ve H2O 0,2’şer moldür.

1 mol H2O, 18 gramdır.

0, 2 mol H2O,  18 . 0,2 = 3,6 gram.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

Mg3N2 bileşiğinin mol kütlesi,

3.24 + 2.14 = 100 gramdır.

20 gram ürünün kaç mol olduğunu bulalım.

1 mol Mg3N2                 100 g

x mol Mg3N2                 20 g


x = 20 = 0,2 mol
100
1 mol Mg3N2 oluşması için 2 mol N reaksiyona girdiğine göre 0,2 mol Mg3N2 oluşması için,

2 mol N ile                1 mol ürün

n mol N ile                 0,2 mol ürün


n = 2 . 0,2 = 0,4 mol

Şimdi 0,4 mol N atomunun kütlesini bulalım.

1 mol N atomu             14 g

0,4 mol N atomu           m


m= 14 . 0,4 = 5,6 g

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Tepkime denklemi,

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 şeklindedir.

Bu denkleme göre 1 mol Zn atomu 22.4 L H2 gazı açığa çıkarmaktadır. 8,96 L H2 gazının kaç mol olduğunu bulduğumuzda tepkimeye giren H2SO4’ün mol sayısını da bulmuş oluruz. Mol sayısından tepkimeye giren H2SO4 miktarı hesaplanır.


1 mol H2             22,4 L

x mol                  8,96 L


x = 8,96
22,4
x = 0,4 mol

Oluşan H2 gazı 0,4 mol olduğuna göre tepkimeye giren H2SO4 miktarı da 0,4 moldür. 

1 mol H2SO4 = 2 + 32 + 64 = 98 g

0,4 mol H2SO4 = 0,4 . 98 = 39,2 g

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

N2O5 bileşiğinin tepkime denklemi,

2N2 + 5O2 → 2N2O5 şeklindedir.


Tepkimeye göre 2 mol N2 gazı, 5 mol O2 gazı ile reaksiyona girmekte ve 2 mol N2O5 gazı oluşturmaktadır.

2 mol N2 gazı, 2 . 28 = 56 gramdır.

5 mol O2 gazı, 5. 32 = 160 gramdır.


Her iki maddeden aynı miktarda alındığında sınırlayıcı bileşen O2 gazı olur. Çünkü tepkimeye giren O2 miktarı N2 den fazladır.


160 g O2            56 g N2 ile

24 g O2              x g N2 ile 


x = 24.56
160
x = 8,4 g

24 g O2 gazı 8,4 g N2 ile reaksiyona girmektedir. Tepkimeye giren N2 miktarı 24 gram olduğundan artan N2 miktarı,

24 – 8,4 = 15,6 g

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5 

CH4 ile O2 gazının reaksiyonu,


CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O şeklindedir. Oluşan CO2 gazının hacminden mol sayısını bulacağız ve buradan tepkimeye giren O2 ile CH4 kütlesini hesaplayacağız.

Oluşan CO2 normal koşullarda 11,2 L ise,


1 mol CO2               22,4 L

x mol CO2               11,2 L


x= 0,5 mol

Tepkime sonucu oluşan CO2 0,5 mol ise tepkimeye giren CH4’ün mol sayısı da 0,5 tir. O’nin katsayısı 2 olduğundan tepkimeye giren O2 miktarı 2.0,5 = 1 moldür.

Buna göre,

1 mol O2 gazı = 32 g

0,5 mol CH4 = 16.0,5 = 8 g

Tepkimeye 32 gram O2 ile 8 g CH4 girmiştir. Başlangıçta eşit kütlede alındıklarından hem O2  nin hem de CH4 ’ün 32 gram olması gerekmektedir. 32 g O2’nin tamamı tepkimeye girerken CH4 ’ün 32 – 8 = 24 gramı artmıştır.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

X + 2HCl → XCl2 + H2

Tepkimesine göre 1 mol X, 2 mol HCl ile reaksiyona girerek 1 mol XCl2 ve 1 mol Holuşturmaktadır.

Açığa çıkan H2 gazının hacmi bilindiğine göre H2 nin hacminden mol sayısı bulunur. H2 nin mol sayısı aynı zamanda XCl2 nin mol sayısıdır. Buradan X’in mol kütlesi bulunur.

1 mol H2                    22,4 L

n mol H2                    6,72


n = 6,72 = 0,3 mol
22,4
Buna göre reaksiyon sonucu oluşan XCl2  0,3 moldür.


0,3 mol XCl2            28,2 g

1   mol XCl2               k


k = 28,2
0,3
k = 94 g

XCl2 nin mol kütlesi 94 gramdır. Bunun 2.35 = 70 gramı Cl olduğuna göre,

X = 94 – 70 = 24 gramdır.

X’in mol kütlesi 24’dür.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7

X + 2NaOH → Na2XO2 + H2

Tepkimesine göre 1 mol X atomu 2 mol NaOH ile tepkimeye girmekte ve 1 mol Na2XOoluşturmaktadır. 12 gram NaOH’in kaç mol olduğu belirlenerek oluşan Na2XO2 nin mol kütlesi bulunur, buradan da X’in mol kütlesi bulunur.


1 mol NaOH = 23 + 16 + 1 = 40 g


1 mol  NaOH              40 g

n mol NaOH               12

n = 12 = 0,3
402 mol NaOH den            1 mol Na2XO2

0,3 mol NaOH den          k

k = 0,15 mol


Oluşan Na2XO2 bileşiği 0,15 moldür.


0,15 mol           21,45 g

1 mol                m


m = 21,45 = 143 gram.
0,15
1 mol Na2XO2 bileşiğinde 2 mol Na ve 2 mol O bulunur. Bileşiğin 1 molü 143 gramdır.

143 = 2.23 + 2.16 + X

143 = 46 + 32 + X

X = 65

X’in mol kütlesi 65 gramdır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

CH4’ün yanma tepkimesi,

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O


C3H8’in yanma tepkimesi,

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O


Kullanılan O2’nin ve oluşan CO2’in kütlelerinden mol sayılarını hesaplarız. 

O2’nin mol sayısı 96:32 = 3

CO2 ’in mol sayısı: 74,8:44 = 1,7

CH4 denkleminde x mol O2 kullanılmış olsun. Bu durumda x/2 mol CH4 kullanılmış, x/2 mol COoluşmuş olur.

KHesaplar_T1C8


Karışımda 3 mol O2 vardı. Bunun x molü CH4 için harcanmışsa, 3-x molü C3H8 için harcanmıştır.

KHesaplar_T1C8B2


Oluşan CO2’in mol sayısı 1,7 olduğuna göre,

x 
+9 - 3x = 1,7
5
2
5x + 18 – 6x = 1,7
10
-x + 18 = 17

x= 1 mol

CH4 için kullanılan O2 miktarı 1 moldür. O halde yakılan CH4 0,5 moldür. 0,5 mol CH4 ise,

0,5 . 16 = 8 gramdır.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9 

C2H6’nın yanma tepkimesi,

2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O


S2’nin yanma tepkimesi

S2 + 2O2 → 2SO2

Oluşan CO2 kütlesi bilindiğine göre CO2 ’in mol sayısından yola çıkarak S2’nin kütlesini hesaplayabiliriz.

Oluşan CO2 kütlesi 22 gram ise CO2’in mol sayısı,

nCO2 = 22
44
nCO2 = 0,5 

Tepkimeye giren C2H6 nın mol sayısı oluşan CO2’in mol sayısının yarısı kadardır.

nC2H6 = 0,5 = 0,25 mol.
2
Tepkimeye giren C2H6 miktarı 0,25 moldür. Buradan kütlesini bulabiliriz.

mC2H6    = 0,25 . 30 = 7,5 gram

Tepkimeye giren C2H6 miktarı 7,5 gramdır. S2 miktarı,

mS2 = 20,3 – 7,5 = 12,8 gram.

1 mol S2 = 64 gram olduğuna göre,

1 mol S2            64 g

k                       12,8 g


k = 12,8
64
k = 0,2 mol.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10 

Rh elementi soy metaldir. Asitlerle tepkimeye girmez.

Zn elementi aktif bir metaldir. HCl ile tepkimeye girerek tuz ve H2 gazı oluşturur.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Bu tepkimeye göre 1 mol Zn elementi tepkimeye girerse 1 mol H2 gazı açığa çıkarır. 1 mol H2  gazı normal koşullarda 22,4 litredir. 8,96 L H2 gazı,

nH2 = 8,96
22,4
nH2 = 0,4 mol.

Tepkime sonucu oluşan H2 gazı 0,4 mol ise tepkimeye giren Zn metali de 0,4 moldür. 0,4 mol Zn metali,

mZn = 0,4 . 65 = 26 gramdır.

Tepkimenin tamamı 46,6 gram olduğuna göre karışımdaki Rh miktarı,

mRh = 46,6 – 26 = 20,6 gram


46,6 g da             20,6 g

100 g da               x


x = 44,2


Doğru cevap D seçeneği.Kimyasal Hesaplamalar-1 Test Soruları

Mol Kavramı Çözümlü Test

Kimya Kanunları Çözümlü Test
SANATSAL BİLGİ

09/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI