KİMYASAL HESAPLAMALAR TEST II ÇÖZÜMLERİ

11. sınıflar ve üniversiteye hazırlık kimya dersi konusu. Mol sayısı, kütle, basınç, tepkime denklemi ile ilgili kimyasal hesaplamaları içeren çözümlü soruların açıklamalı çözümleri.


Çözüm – 1 

Yanma tepkimesi O2 nin diğer maddelerle verdiği tepkimelerdir. 

2Na + Cl2 → 2NACl tepkimesinde O2 yoktur.

HNO3 + KOH → KNO3 + H2O Bu tepkimede O atomu maddenin yapısında bulunmaktadır. Ayrıca reaksiyona girmemektedir. Ayrıca bu tepkime asit – baz tepkimesidir.

I ve III yanma tepkimesidir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

C4H9OH + O2(g) → CO2(g) + H2O(g)

Tepkimeyi denkleştirelim.

Sol tarafta 4 adet C atomu var. Sağ tarafta da 4 C atomu olmalı bunun için CO2 molekülünü 4 ile çarpmalıyız.

Sol tarafta 10 H atomu var. Dengeyi sağlamak için H2O yu 5 ile çarpmalıyız.

CO2 yi 4 ile H2O yu 5 ile çarpınca sağ tarafta 13 O atomu oldu. Dengeyi sağlamak için sol taraftaki O2 nin katsayısını 6 yapmalıyız.

C4H9OH + 6O2(g) → 4CO2(g) + 5H2O(g)

Şimdi girenler tarafında 4 + 9 + 1 + 1 + 12 = 27 atom var. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı korunacağından eşitliğin 2 tarafındaki atom sayısı eşit olmalıdır. Bu nedenle toplam 54 atom bulunur. 

 Kimyasal tepkimeler mol sayısı üzerinden yazıldığından iki taraftaki atom sayıları mol cinsinden verilir. Yani tepkimede C4H9OH bileşiği 1 mol bileşiği belirtmektedir. 1 mol C4H9OH bileşiğinde 15 mol atom bulunur. Buna göre her iki tarafta yer alan atomların sayısı 54.(6,02)1023 adet atom bulunur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Tepkime denklemlerini yazalım.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

C2H6 + (7/2)O2 → 2CO2 + 3H2O


1. yol

CH4 ün mol sayısına x dersek, C2H6 nın mol sayısı (6 – x) olur.

CH4 ün yanmasıyla x mol CO2 oluşursa, C2H6 nın yanması ile 2(6 – x) mol CO2 oluşur.

6 – x + 2(6 – x) = 9

6 – x + 12 – 2x = 9

3x = 9

x = 3 mol

Karışımda 3 mol CH4, 3 mol C2H6 var.

1 mol C2H6 = 2.12 + 6 = 30 g

3 mol C2H6 = 30.3 = 90 g

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4

Her iki tepkimenin denklemini yazalım.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O


Karışımda x mol CH4, y mol C3H8 kullanılmış olsun, 2x mol H2O 1. tepkimede, 4y mol H2O 2. tepkimede oluşur.

2x + 4y = 16

x + 2y = 8 olur.


Aynı şekilde 1. Tepkimede x mol CO2 oluşurken, 2. Tepkimede 3y mol CO2 oluşur. İki denklemi taraf tarafa çıkarırsak,

x + 3y = 10

x + 2y = 8

y = 2 

x = 4 mol olur.

Buna göre CH4 için 4.2 = 8 mol, C3H8 için 5.2 = 10 mol toplam 18 mol O2 harcanmıştır. Bu O2  N. K. da 22,4 . 18 = 403,2 L dir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

Zn metali H2SO4 ile tepkimeye girerse ZnSO4 ve H2 oluşur.

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

162,5 g Zn metali: 162,5/65 = 2,5 mol

1 mol Zn metali 1 mol H2 gazı açığa çıkardığına göre, 2,5 mol Zn metali 2,5 mol H2 açığa çıkarır. 2,5 mol H2 gazı normal koşullarda,

2,5 . (22,4) = 56 L dir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

Tepkime denklemi, 

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Şeklindedir. Ürünler ve reaktiflerin katsayıları 1'dir.

1 mol H2SO4 kütlesi: 2 + 32 + 64 = 98 g

147 g H2SO4 : 147/98 = 1,5 mol

1 mol Mg kütlesi: 24 g

48 gram Mg: 48/24 = 2 mol

Buna göre 1,5 mol H2SO4 ve 1,5 mol Mg reaksiyona girer, 1,5 mol MgSO4 tuzu oluşur.

1 mol MgSO4 : 120 g

1,5 mol MgSO4 : 120.(1,5) = 180 g

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

CS2 + 3O2 → CO2 + 2SO2

Denklemine göre 1 mol CS2 ve 3 mol O2 reaksiyona giriyor.

Bir başka açıdan 76 g CS2 ile 96 g O2 tepkimeye giriyor. Daha fazla tükenen O2 sınırlayıcı bileşen olduğundan önce O2 biter. O halde x = 96k gram olsun.

96 g O2          76 g CS2 ile

96k g O2         m 

m = 76k g

Yani CS2 nin 76k gramı tepkimeye girerken 20k gramı artar. Orantı kurarak 76k gramın kaç x g olduğunu hesaplayalım.


96k g            x g

76k g           m2


m2 = 76k.x
96k
m2 = 19x g
24
Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 8 

CH4 gazının yanma denklemi,

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O şeklindedir. Bu tepkimeye göre 16 g CH4 ile 64 g O2 reaksiyona giriyor.

Orantı kuralım.


64 g O        16 g CH4 ile

48 g O            m


m = 48.16
64
= 12 g 

Yani 48 g O2 gazı 12 g CH4 gazı ile tepkime verir. 16 – 12 = 4 g CH4 gazı kalır. Bunu kaç g O2  nin yakacağını bulmak için tekrar orantı kuralım.

16 g CH4         64 g O

4 g CH4             m


m = 64.4
16
= 16 g

16 g O2 gazı 0,5 moldür. 0,5 mol O2 N.K da 22,4/2 = 11,2 L dir.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9 

2X + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Önce X maddesini bulalım.

Sağ tarafta 2 Na var, sol tarafta yok.

Sol tarafta 4 O var, sağ tarafta 6 O var.

Sol tarafta 2, sağ tarafta 4 H var. O halde X maddesi, NaOH olmalıdır. Tepkime asit baz tepkimesidir.

X maddesinin 1 molünde 4 mol atom vardır.

1 mol NaOH: 23 + 16 + 1 = 40 g dır. 

1 mol H2SO4: 98 g dır.

2 mol NaOH 80 g dır ve 98 g H2SO4 ile tepkime veriyor.


80 g NaOH               98 g H2SO4 ile

120 g NaOH              m 


m = 120.98
80= 147 g


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10 

C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O

Tepkimeye göre 4 mol O2, 1 mol C3H4 gazı ile tepkimeye giriyor.

6 mol gazın %60 ı: 6.60/100 = 3,6 mol

Tepkimeye giren C3H4 gazının mol sayısı bunun 1/4 ü kadar olacaktır.

nC3H4 = 0,9 mol

O2 nin %60 ı harcandığında kapta 6 – 3,6 = 2,4 mol O2 ve 4,5 – 0,9 = 3,6 mol C3H4 kalmıştır


3,6 
=3
2
2,4

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 11

Bir gazın basınç, hacim, mol sayısı arasındaki ilişki,

P.V = n.R.T ile verilir. Burada hacmi ve sıcaklığı sabit tutarsak basınç mol sayısına bağlı olmaktadır. Kapta 8,4 mol gaz varken basınç 8,4P oluyorsa tepkime sonunda kapta toplanan gazların mol sayısını bilirsek basıncı hesaplayabiliriz.4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O


5 mol O2         4 mol NH3

6 mol O2             n


n = 24/5 = 4,8

Kapta 4,8 mol NH3 yok. 2,4 mol NH3 var. Bu miktar gaz 3 mol O2 ile reaksiyona girer.

Tepkime sonunda 2,4 mol NO gazı, 

2,4 . 6/4 = 3,6 mol H2O,

6 – 3 = 3 mol O2 gazı bulunur.

Toplam 9 mol gaz bulunur. 

8,4 mol gaz           8,4P

9 mol gaz              x

x = 9P olarak bulunur.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 12 

C3H8 ve C3H6 nın yanma denklemlerini yazalım.


C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

C2H6 + (7/2)O2 → 2CO2 + 3H2O


n mol C3H8, n mol C2H6 alınırsa 4n + 3n = 7n mol H2O oluşur.

1 mol H2O 18 g, 189 g H2O: 10,5 moldür.7n = 10,5

n = 1,5


Buna göre 1,5 mol C3H8 ve 1,5 mol C2H6 gazı tepkimeye girmiş.

1,5 mol C3H8 için: 1,5 . 5 = 7,5 mol O2

1,5 mol C2H6 için: 1,5.(7/2) = 5,25 mol O2 harcanmıştır.

Toplam 12,75 mol O2 harcanmıştır.

12,75 . 32 = 408 g O2 harcanır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 13 

Tepkime asit baz – tepkimesidir. Bu tür tepkimeler nötralleşme tepkimeleri olarak bilinir.

Asit ve bazların reaksiyonundan tuz ve H2O oluşur.

1 mol H2SO4 98 gramdır. 49 gram H2SO4 0,5 moldür. 1 mol H2SO4 den 2 mol H2O oluşuyorsa 0,5 molden 1 mol H2O oluşur. Bu miktar 18 gramdır.

Dolayısıyla her 3 şık da doğrudur.

Doğru cevap E seçeneği.Test -2 Soruları


Kimyasal Hesaplamalar Test -1


SANATSAL BİLGİ

09/09/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI