SEFERBERLİK HAZIRLIKLARI

Barış zamanında yapılan seferberlik ve savaş hazırlıkları. Genelkurmayın, Bakanlar Kurulunun, Milli Güvenlik Kurulunun ve vatandaşların görev, yetki ve sorumlulukları.


Daha önceki konuda seferberlik ve savaş ilanını gerektiren durumlar ve bu durumların ilan edilmesini açıklamıştık. Seferberlik ve savaş hallerinin ne anlama geldiği üzerinde durmuştuk.

Bu bölümde seferberlik ve savaş hali için barış döneminde yapılan çalışma ve hazırlıklar anlatılacaktır. Devletin, kamu ve özel kuruluşların, gerçek kişilerin barış döneminde seferberlik ve savaş hali durumlarına hazırlanması konu edilecektir.

Aşağıdaki kanun maddelerinden de anlaşılacağı gibi barış zamanında seferberlik ve savaş durumları için hazırlık yapmak hayati derecede önemlidir ve bu konuda Milli Güvenlik Kurulu, Genelkurmay, Bakanlar Kurulu gibi devletin en üst organlarının önemli görev ve sorumlulukları vardır.

Bu bölümde de 2941 sayılı "Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu" başvuracağımız ana kaynak olacaktır.

Kadro ve Görev Tespiti

Madde 4- Seferberlik ve savaş hali ile barış döneminde yapılacak işlemler için mevcut teşkilatlanma da dikkate alınarak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına görevler verilir. Bunlardan gerekli görülenlerde teşkilat kurulur.

Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları

Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri vardır. Bakanlar kurulunun seferberlik ve savaş hali durumlarına hazırlık için görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

Madde 5- Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin bakanlar kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1. Mevcut teşkilatlanmayı da dikkate alarak bu kanun uyarınca yapılacak hazırlıkları yürütmek üzere gerekli teşkilatı kurmak ve çalıştırmak.

2. Seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını ülke çapında koordineli olarak yaptırmak.

3. Seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıkların denenmesi ve eğitimi amacıyla gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmetlerine kanunlarla gösterilen sınırlar içinde ve tüzükte belirtilecek esaslar dahilinde, yükümlülüklerin uygulanmasını ve bu hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak.

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında kullanılmasına karar verdiği hallerde, bu kuvvetlerle ilgili esasları tespit etmek.

6. (ek:1/3/2000 – 4542/1 md) Seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun başgösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlara ait imkanların Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kontrolüne verilmesini sağlamak.


Seferberlik ve Savaş Haline Hazırlanmada Genelkurmay Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Genelkurmay başkanı ordunun başıdır. Ülkemiz yasalarına göre Cumhurbaşkanı, ordunun başkomutanıdır. Ancak Cumhurbaşkanının komutanlığı semboliktir. Cumhurbaşkanı savaş ve barış durumlarına, iç ve dış operasyonlara karar verir. Siyasi makamın başı durumundadır.

Genelkurmay başkanına ise tüm kara, hava ve deniz komutanlıkları bağlı olup genelkurmay başkanı bu komutanlıkları denetleme ve hazır tutma görev ve yetkilerine sahiptir.

Madde 7 – Barış döneminde seferberlik ve savaş hali hazırlıkları için yapılacak hazırlıklara ilişkin Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını, bakanlıklarla koordineli olarak yapmak ve geliştirmek,

2. Yapılan hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamak,

3. Seferberlik ilanını gerektirecek durumlarda, bu halin ilanı için Milli Güvenlik Kuruluna görüş bildirmek,

4. Seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyulan önlemlerin alınması için Bakanlar Kuruluna görüş vermek ve öneride bulunmak,

5. Acil ihtiyaç duyulan yedek personeli, Başbakanın muvafakatiyle süresi yedi günü geçmemek üzere silah altına almak.

6. (Ek : 1/3/2000 – 4542/2md.) Seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirecek bir durumun başgösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, kısa zamanda hazırlıkların tamamlanabilmesi ve noksansız olarak üst düzeyde harbe hazır olunması amacıyla, ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin olarak, seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kontrolüne girecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından Bakanlar Kurulu kararı ile yararlanmak.


Milli Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliğinin Görev Ve Yetkileri

Milli güvenlik kurulunda ülkemizin bulunduğu coğrafyada ve uzak bölgelerdeki gelişmeler değerlendirilir. Olası bir tehdit yaklaşıyorsa, ortaya çıkma ihtimali varsa seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını üst düzeye taşıma kararı alabilir. Böylece ivedilikle kamu ve özel kuruluşlar hazır hale getirilir.

Yine Milli Güvenlik Kurulunda alınan istihbaratlar değerlendirilir. Bu istihbaratlar doğrultusunda ne gibi önlemler alınacağı ve ne şekilde hazırlık yapılması gerektiği tartışılır.

Milli Güvenlik Kurulu ve genel sekreterliğinin barış zamanında yapacağı seferberlik ve savaş hali hazırlıkları kanunda aşağıdaki maddeyle belirlenmiştir.


Madde 6 – Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklar ile seferberlik ve savaş hallerinde özel kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Bakanların Görev ve Sorumlulukları

Bakanlar kurulu üyeleri de barış zamanında seferberlik ve savaş hali ile ilgili olarak bir kısım sorumluluk ve görevlere sahiptirler. Bunlar aşağıdaki kanun maddesiyle düzenlenmiştir.

Her bakanın kontrolünde olan bir veya birden fazla teşkilat ve kaynak vardır. Bakanlık bu teşkilatları devamlı seferberlik ve savaş haline hazır tutar.

Madde 8 – Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin bakanların görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1. Bakanlıkta seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklarla ilgili teşkilatı kurmak ve çalıştırmak,

2. Bakanlığın kuruluşunda veya kontrolünde bulunan kaynakları saptamak ve bunlara görevler vermek,

3. Kendi bakanlığındaki seferberlik ve savaş haline ilişkin faaliyetlerin, ilgili diğer bakanlıklar ve Türk Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırlıkları ile koordineli olarak uygulanabilecek şekilde planlamasını yapmak.


Gerçek ve Tüzel Kişilerin Görevleri

Her bireyin ve yurttaşın seferberlik ve savaş hazırlıkları ile ilgili olarak yükümlülükleri vardır. Bunlarda aşağıdaki kanun maddesiyle belirtilmiştir.

Madde 9 - Tüm gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşları; bu kanun ile diğer kanunlarda ve tüzükte seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin olarak kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek ve tüzükte belirtilecek mülki ve askeri makamlar tarafından istenilen her türlü bilgileri vermek zorundadır. Bu yoldan temin edilen bilgiler seferberlik ve savaş planlaması dışında başka bir amaçla kullanılamaz.


Bu bölümde barış döneminde gerçekleştirilecek seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını ve bu hazırlıkların çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahısların görev, sorumluluk ve yetkilerinin düzenlendiği kanun maddelerini verdik.

Günümüzde ordusunu ve milletini devamlı savaşa hazırlıklı tutan ülkeler caydırıcı olmaktadır. Halkını gelebilecek tehlikelere karşı sürekli uyaran, bunları anlatan ve halkını bilgilendiren, ordusunu daima hazırlıklı tutan ve caydırıcı teçhizatla donatan ülkeler caydırıcı olmakta, bunlara kolay kolay dokunulmamaktadır.

Kendi iç birlik ve dirliğini sağlayamamış, ordusu ve ordunun ellerindeki malzemeleri yetersiz olan ülkeler çeşitli saldırılarla ve ayaklanmalarla karşı karşıya kalmakta ve ağır bedeller ödemektedir.

Çevresindeki tehlikeleri öğrenmek, olası bir durumda neler yapmasını gerektiğini öğrenmek, ordusuna her zaman destek olmak, içte karışıklık çıkarmak isteyenlere asla müsamaha göstermemek bunların peşinden gitmemek ve ülkesine, özgürlüğüne ve cumhuriyetine sahip çıkmak her Türk vatandaşının görevidir.


Bu yazının hazırlanmasında 2941 sayılı "Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu" esas alınmıştır. Bu kanun aşağıdaki linkte görülebilir.


http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2941.pdf


Seferberlik ve Savaş Halinin Tanımlanması

Seferberlik ve Savaş Hali UygulamasıSANATSAL BİLGİ

23/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI